Aanmeldprocedure op de Willem van Oranje

 

Informatie aanmelden groep 1 

Welkom op onze school! Vanaf vier jaar oud mag uw kind naar de basisschool. U kunt uw kind aanmelden bij onze school, nadat uw kind drie jaar is geworden. U kunt ook dit filmpje van samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) bekijken voor meer uitleg over hoe aanmelden werkt bij basisscholen in Rotterdam. 


Stappen voor het aanmelden 

Eerst kennismaken

Wilt u eerst kennismaken met onze school? Dat kan. 

Belt u naar de Willem van Oranje 010-4195289 en vraag naar Claudia Kaashoek. 

Zij zal een afspraak met u maken voor een eerste gesprek en rondleiding.

Dit is nog geen officiële aanmelding.

Heeft u al andere kinderen op de Willem van Oranje, dan kan er direct worden aangemeld. U bent immers bekend met de school.


Aanmelden 

Als u ervoor kiest uw kind aan te melden bij onze school, kunt u een afspraak maken om uw zoon of dochter in te schrijven. 

De afspraak maakt u met Claudia Kaashoek  (tel: 010-4195289  of c.kaashoek@dslwvo.nl)

Tijdens de inschrijving wordt het aanmeldformulier ingevuld, het formulier van Lekker Fit en het toestemmingsformulier beeldmateriaal.  Er worden  u vragen gesteld over uw kind. Bijvoorbeeld wanneer uw kind jarig is, waar uw kind woont, maar ook of uw kind bepaalde extra ondersteuning nodig heeft. Dit noemen we de informatieplicht van ouders.  

 

Wanneer wij van u de schriftelijke aanmelding hebben ontvangen, gaan wij hiermee aan de slag. We nemen als school 6 weken de tijd om te beslissen of uw kind door ons wordt ingeschreven. 

We gebruiken deze tijd om te bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen welke extra ondersteuning wij kunnen bieden aan uw kind.
U kunt het SOP vinden op onze website onder het kopje school bij "Informatie en Documentatie"


Heel soms kan het gebeuren dat 6 weken niet lang genoeg is om hierover een besluit te nemen. We nemen dan nog maximaal 4 weken extra de tijd. Als we meer tijd nodig hebben, brengen we u daar schriftelijk van op de hoogte. Maar we proberen om altijd binnen 6 weken te laten weten of we uw kind kunnen inschrijven.  

Tijdens de aanmelding spreken we af hoe het contact verloopt tussen school en ouders in deze periode.


Broers en zussen van kinderen die al op school staan ingeschreven hebben voorrang bij het inschrijven.  Dit geldt ook voor de kinderen van onze peuterschool.


Zorgplicht 

Vanaf het moment dat u uw kind schriftelijk bij onze school aanmeldt, hebben wij een zorgplicht. Dit betekent dat wij voor uw kind een passende plek moeten vinden op onze school of op een andere school in Rotterdam. Meestal zal onze school de passende plek zijn, als dit niet zo is dan helpen wij u met het vinden van een passende plek voor uw kind op een andere school. Soms helpt het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) ons daar ook bij. Wij informeren u als wij met PPO contact willen opnemen.  


Wij hebben geen zorgplicht: 

Als onze school of de groep waar u uw kind voor aanmeldt, vol is en wij op onze website of in onze schoolgids hebben aangegeven dat we vol zitten. Op dit moment (schooljaar 2023-2024) zitten de groepen 3 en 4 vol

Als u de grondslag van onze school niet respecteert. Grondslag is het religieuze/levensbeschouwelijke of onderwijskundige idee van ons onderwijs. 

Op onze school is dat Protestant Christelijk met een open aanname beleid.

Als u niet de volledige informatie geeft over de zorgen rondom uw zoon of dochter. 

Om goed te onderzoeken of onze school de passende plek is voor uw kind, heeft u als ouders een informatieplicht. Dit houdt in dat u moet vertellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als u deze informatie niet met ons wil delen, kunnen wij ervoor kiezen uw aanmelding niet in behandeling te nemen.

Als het blijkt dat uw zoon of dochter op het moment van inschrijven een TLV heeft of staat ingeschreven op een school voor SBO of SO.

Geeft de voorgaande school het advies voor doublure, onderzoek, TLV, dan volgen we

dat advies. 


Wachtlijst 

Onze school heeft momenteel geen wachtlijst voor groep 1.


Wendagen 

Als uw kind is ingeschreven bij ons op school, mag uw kind vanaf 3 jaar en 11 maanden maximaal 4 dagdelen bij ons op school komen wennen. 

Uw zoon of dochter krijgt via een kaart de uitnodiging wanneer het mag komen wennen. 

Zit uw kind op de peuterschool Willem van Oranje, worden de wenmomenten met hen afgestemd. 

 

Informatie aanmelden zij-instroom 

Wilt u uw kind aanmelden bij ons op school terwijl uw kind al op een andere school onderwijs volgt? Dan noemen wij dit zij-instroom. Bij de zij-instroom op onze school gelden dezelfde regels als bij de aanmelding voor groep 1.  

 

In de gemeente Rotterdam hebben we aanvullende afspraken gemaakt. 

Als u uw kind schriftelijk bij ons aanmeldt nemen wij contact op met de school waar uw kind nu op zit. Dit doen we omdat we onderzoeksplicht hebben en moeten bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. Ook bij zij-instroom proberen we u binnen 6 weken te laten weten of uw kind wordt ingeschreven. Soms hebben we langer de tijd nodig, we nemen dan nog maximaal 4 weken langer de tijd. Ook dan zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Als onze school de passende plek is schrijven wij uw kind definitief in.   


Als er een leerling wordt aangemeld die al op een andere school zit bellen wij altijd de school van herkomst. Dit kan pas nadat u op de voorgaande school heeft verteld dat u op zoek bent gegaan naar een andere school. 

Met de informatie die we van ouders en de school krijgen bepalen de intern begeleider en inhoudelijk schoolleider of de leerling geplaatst kan worden op de Willem van Oranje.  Daarbij houden we rekening met de groep waar de leerling instroomt en met de evt. zorgbehoefte van de leerling.  (zorg- en informatieplicht)

Als het mogelijk is kan de zij-instromer een dag komen wennen.


Als kinderen vanuit het buitenland komen, kunnen er toetsen worden afgenomen om de instroomgroep  te bepalen. 

Kinderen uit het buitenland die geen Nederlands spreken worden eerst verwezen naar een schakelklas.  (vanaf groep 3)


Augustus 2023