MR

Medezeggenschapsraad (MR)

De "Wet Medezeggenschap op Scholen" (WMS) verplicht iedere school een medezeggenschapsraad (MR) in te stellen, zo ook op onze school.
De MR zet zich ervoor in om de school goed te laten functioneren: de kwaliteit van het onderwijs, het welzijn van leerlingen en personeel en de communicatie tussen ouders en personeel.

Conform de regelgeving bestaat de MR uit twee geledingen met elk twee leden, die beide achterbannen (ouders en personeel) vertegenwoordigen: de ouder- en personeelsgeleding.

Oudergeleding
- Gülcan Şahin (moeder van Dila - groep 4)
- Ehscha Ahmed (moeder van Alisa - groep 8)

Personeelsgeleding 
- Ilmy Westhoff 
- Angélique van der Meijden

De MR van de Willem van Oranje gaat meer samenwerken met de MR van De Savornin Lohmanschool.

De MR houdt zich bezig met diverse taken die de school aangaan, zoals veranderingen in onderwijsdoelstellingen, het schoolplan, het beleid ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn, het formatieplan (personeelsbezetting) en de bijbehorende taakverdeling, sollicitatieprocedures, nascholing, de schooltijdenregeling, de begroting, arbeidsomstandigheden en veiligheid voor personeel en leerlingen en huisvesting. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- en/of instemmingsrecht (soms verschillend per geleding: ouders of personeel), zoals omschreven in de WMS.

Eens in de acht weken - dat is ongeveer vijf keer per schooljaar - vergadert de MR met de directie ("het bevoegd gezag"). Deze vergaderingen zijn in principe openbaar. De vergaderdata en verslagen/notulen zijn - na goedkeuring/vaststelling - terug te vinden op de website van de school op de eigen pagina van de MR (tab "medezeggenschapsraad"). De MR is te bereiken via één van de leden van de ouder- of personeelsgeleding. Dat kan mondeling door één van hen aan te spreken of schriftelijk via het e-mail adres van de voorzitter van de MR.