MR

Medezeggenschapsraad (MR)

De "Wet Medezeggenschap op Scholen" (WMS) verplicht iedere school een medezeggenschapsraad (MR) in te stellen, zo ook op onze school.
De MR zet zich ervoor in om de school goed te laten functioneren: de kwaliteit van het onderwijs, het welzijn van leerlingen en personeel en de communicatie tussen ouders en personeel.

Conform de regelgeving bestaat de MR uit twee geledingen met elk twee leden, die beide achterbannen (ouders en personeel) vertegenwoordigen: de ouder- en personeelsgeleding.

Oudergeleding
- Leyla Bayindir
- Guven Necla
- Nimet Uyar-Yücel 

Personeelsgeleding 

- Ilmy Westhoff (voorzitter)
- Sophia Mirck (secretaris)

De MR houdt zich bezig met diverse taken die de school aangaan, zoals veranderingen in onderwijsdoelstellingen, het schoolplan, het beleid ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn, het formatieplan (personeelsbezetting) en de bijbehorende taakverdeling, sollicitatieprocedures, nascholing, de schooltijdenregeling, de begroting, arbeidsomstandigheden en veiligheid voor personeel en leerlingen en huisvesting. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- en/of instemmingsrecht (soms verschillend per geleding: ouders of personeel), zoals omschreven in de WMS.

Eens in de acht weken - dat is ongeveer vijf keer per schooljaar - vergadert de MR met de directie ("het bevoegd gezag"). Deze vergaderingen zijn in principe openbaar. De vergaderdata en verslagen/notulen zijn - na goedkeuring/vaststelling - terug te vinden op de website van de school op de eigen pagina van de MR (tab "medezeggenschapsraad"). De MR is te bereiken via één van de leden van de ouder- of personeelsgeleding. Dat kan mondeling door één van hen aan te spreken of schriftelijk via het e-mail adres van de MR.

U kunt als ouders/verzorgers contact zoeken met de MR als u vragen/opmerkingen heeft, waarvan u denkt dat deze bij de MR thuishoren. U zult niet gelijk antwoord krijgen op uw vraag/opmerking. Deze zullen eerst besproken worden in de MR vergadering.

Het mailadres is: mr@dslwvo.nl