Medezeggenschapsraad (MR)
De medezeggenschapsraad (MR) zet zich ervoor in om de school goed te laten functioneren: de kwaliteit van het onderwijs, het welzijn van leerlingen en personeel en de communicatie tussen ouders en personeel.

Zij houdt zich bezig met diverse zaken die de school aangaan, zoals veranderingen in onderwijsdoelstellingen, het schoolplan, het beleid ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn, het formatieplan (personeelsbezetting) en de bijbehorende taakverdeling, sollicitatieprocedures, nascholing, de schooltijdenregeling, de begroting, arbeidsomstandigheden en veiligheid voor personeel en leerlingen en huisvesting.

De MR bestaat uit twee geledingen met elk twee leden, die de beide achterbannen (ouders en personeel) vertegen-woordigen: de ouder- en personeelsgeleding.

Oudergeleding
- Gülcan Şahin (moeder van Dila - groep 3)
- Ehscha Ahmed (moeder van Alisa - groep 7)

Personeelsgeleding
- Ilmy Westhoff
- Angélique van der Meijden

Vergaderingen
Eens in de acht weken – dat is vijf of zes keer per schooljaar – vergadert de MR met de directie (‘het bevoegd gezag’).

Notulen
Van iedere MR-vergadering wordt een verslag gemaakt.

Contact
De MR is te bereiken via één van de leden van de ouder- of personeelsgeleding via het e-mailadres.
Vanwege de Coronamaatregelen hebben de leden van de MR en de directie uitsluitend contact met elkaar via de email.

Documenten
Medezeggenschapsreglement.pdf
Huishoudelijk Reglement MR.pdf

Andere in de MR besproken en voor akkoord getekende documenten (protocollen e.d.) zijn op aanvraag (bij de directie) in te zien.
Contactgegevens
PCBS Willem van Oranje
Hendrick Croesinckstraat 36
3074 PG Rotterdam

Tel: 010 - 419 52 89
Fax: 010 - 432 16 59

Deze pagina in de Favorieten opnemen
Deze pagina printen